Alternatívák GNU Octave

Comsol cfd példák

Advertisement Átírás: Rádi et al. Chován T. A célom a reaktormodelljének fejlesztése, aminek során a már készen álló kvázihomogén fázisú modellt, kétfázisú modellé alakítom, amely már alkalmassá válik az áramló gázhalmazállapotú közeg és a katalizátor szemcse között lejátszódó transzportfolyamatok leírására. A modellben szereplı ismeretlen paramétereket a valós fizikai rendszeren szolgáltatja.

hogyan lehet pénzt keresni az interneten otthonról dolgozva

Legfıbb elınye ennek a struktúrának a hardver kapacitás drasztikus csökkentése. Comsol cfd példák heterogén-katalitikus, reaktormodellezés, CFD, kétdimenziós, kétfázisú. Bevezetés A munkánk tárgya az ipari gyakorlatban igen széles körben alkalmazott töltetes csıreaktor.

A megoldás stacioner, és mindhárom modellt együtt oldjuk meg.

A Pannon Egyetem Folyamatmérnöki Intézeti Tanszékén már a es évek óta folyik ezen a területen kooperációs kutatás, melynek során ipari szakemberekkel együttmőködve törekszünk a reaktort minél pontosabban leíró matematikai modell megalkotására az iparban jelentkezı problémák megoldása céljából. A munkához egy mőködı ipari technológiai rendszeren győjtött mérési adatokat és gyakorlati tapasztalatokat használtuk fel. A vizsgált reaktor mőködésének leírására az comsol cfd példák több szimulátor készült el különbözı jellegő problémák megoldására kvázi egyfázisú stacioner modell elfutás vizsgálatok; kvázi egyfázisú dinamikus modell reaktorindítási kísérletek; kétfázisú dinamikus modell - a szemcse és a gázfázis között lejátszódó transzport jelenségek sebesség intenzifikálásának vizsgálata.

mennyi pénzt kereshet a kriptobányászat

Az eddig megalkotott modellek egy dimenzióban, a reaktor szimmetria tengelye mentén írták le a reaktorban kialakuló állapotváltozó profilokat. Jelen munka célja, hogy a kétfázisú dinamikus modellt továbbfejlesztve comsol cfd példák váljon a reaktor sugara mentén kialakuló változások vizsgálata. Amennyiben egy vállalat fejlesztési szándékkal pl. Ezáltal pénz és idı takarítható meg oly módon, hogy egyszerőbbé válik a technológiát kezelı személyzet feladata, a tervezés folyamata, ill.

A modellt az elfutás jelenségének vizsgálatára és annak elırejelzésére is alkalmazni kívánjuk.

MPH fájl - Hogyan nyitható meg egy .mph fájl? [Lépésről-lépésre] | benso-iranytu.hu

A reaktorok elfutásának jelensége egy gyakori probléma az ipari technológiai folyamatokban. Az elfutás lényege a technológia állapotjelzıinek hirtelen bekövetkezı, ugrásszerő megnövekedése, ezek közül az állapotjelzık közül exoterm reaktorok esetén a leginkább kritikus a hımérséklet.

A reaktorelfutás megfelelı idıben történı jelzése gazdasági, technológiai és biztonságtechnikai szempontból is rendkívül fontos. Az általunk vizsgált 2 reaktorban üzemszerően bekövetkezik a reaktor elfutás jelensége, köszönhetıen az exoterm reakció lejátszódásának és a reaktor kialakításának. Az utóbbi idıben viszont fontos kérdéssé vált egy újabb lehetséges üzemeltetési tartományok körülhatárolása, ugyanis a magas hımérséklet eredményeképpen a katalizátorágy öregedése a vártnál gyorsabban megy végbe.

bitcoin profit honlapja

Jelenleg a MATLAB nyelven készült modell már megfelelınek mondható, comsol cfd példák a vizsgálandó jelenségek kellıen pontos leírására még nem alkalmas. A munkánk célja, ennek a modellezési problémának részben új megközelítése volt.

Az egyszerő kinetikai modell alkalmazása helyett egy katalizátor szemcse modelljét implementáltuk egy FEM végeselem megközelítést alkalmazó programkeretben. Az így megalkotott szemcsemodellt felhasználva tetszıleges mérető szemcsékbıl álló katalizátorágy építhetı fel.

A. függelék - Mechatronikai rendszerek hőtani és áramlástani modellezése

Mivel ez idáig elkészült reaktor szimulátorok MATLAB programnyelven íródtak, ezért hogyan lehet pénzt keresni a bitcoinnal 2020 láttuk, hogy a szemcsemodellt felhasználva MATLAB felületen készítsük el a tervezett programot, amely alkalmas a katalizátorágyban lejátszódó áramlási és termodinamikai viszonyok vizsgálatára.

Az alkalmazott szoftver a COMSOL Multiphysics program, amellyel leképezhetık a katalizátor szemcsében és környezetében áramló, reagáló fázisok komponens- hı- és impulzusmérlege. Ez követıen az elsı katalizátorágy modell létrehozását MATLAB felületen módosított katalizátor szemcse modellekkel hozzuk létre.

bináris jelek ingyenes alkalmazás

A MATLAB segítségével a különbözı mérető és geometriájú katalizátor szemcsemodellek összekapcsolásával végtelen számú eloszlás adható meg a katalizátor szemcsék elhelyezkedésére a katalizátorágyban, ill. Jelentısége ennek a megoldásnak, hogy a COMSOL Multiphysics lehetıséget biztosít különbözı alakú és mérető katalizátorok modellezésére.

Az említett modelleket az igény szerint variálva, és MATLAB felületen módosítva egy olyan modellezési környezetet kapunk, amely alkalmas sok különbözı katalizátorágy leírására, figyelembe véve a szemcsék alakját és tulajdonságait is. Illusztrációként a katalizátorágy modell elsı változatával elvégzett vizsgálatok eredményei kerülnek bemutatásra.

A reaktor egy függıleges elhelyezéső henger, melyben nagyszámú függıleges csı található, csıkötegszerően. A szilárd katalizátor X a csövekben kerül elhelyezésre, ezeken áramoltatják át a gáz halmazállapotú reagenseket A, B. A betáplálás reaktor tetején, a termékelvétel pedig a reaktor comsol cfd példák történik.

A lejátszódó reakció exoterm hıszínezető, vagyis a katalizátorágyat mőködés közben hőteni kell, ezt a csövek közötti térben áramoltatott hőtıközeggel valósítják meg. Az áramok jelmagyarázata a Mellékletben megtalálható. A reakció több elemi lépésbıl áll, ezek a részfolyamatok: a diffúzió a fıtömegben, adszorpció a katalizátor felületén, diffúzió a katalizátor felületén kialakult filmrétegben, a reakció a filmrétegben, diffúzió a filmrétegben, deszorpció, diffúzió a fıtömegben.

Az elsı egyenlet 3 egy kísérleti adatok alapján meghatározott reakcióssebesség, melyet szén katalizátorral töltött csıben mértek ki. MATLAB modell bemutatása A modell elkészítésével célunk az volt, hogy képet kapjunk az elfutással szoros kapcsolatba hozható reaktor instabil tartományának idıbeli alakulásáról T.

Varga, Elsı közelítésben a reaktor mőködésének szimulációjára egyfázisú, egydimenziós modellt alkottunk, amely alkalmas a feladat megoldására.

CFD - COMSOL Tutorial

A modell egyenletekben szereplı ismeretlen paraméterek meghatározását a MATLAB nemlineáris, korlátos szélsıérték keresı algoritmusát alkalmazva végeztük. A modellezés szempontjából a katalizátorágyként funkcionáló csövek, a szimmetriaviszonyok és az azonos méreteik miatt egyetlen csıvel helyettesíthetık.

A reaktor egy állapotának definiálásához az alábbi hét változó ismeretére van szükség: a komponensek koncentrációi c A t, x ; C c t, x ; c t, x B ; a reaktor belsı- illetve köpenyterének hımérséklete H T t, x ; T t, x a gázhalmazállapotú reagensek nyomása és térfogatárama p t,x ; B t, x.

kriptográfiai befektetési alkalmazás

A szorzatban szereplı tanh-tag lehetıséget nyújt a katalizátor, reaktor hossza mentén kialakuló aktivitás-eloszlás reakciósebességre gyakorolt hatásának figyelembe-vételére, illetve a katalizátor-öregedés a reaktor teljesítıképességére kifejtett hatás szimulációjára is.

A modell megoldásához szükség van a reakciósebesség számítására felírt 12 összefüggésben szereplı állandók k0; EA; na ; nb; n C; A 1; A2illetve a reaktor belsı- és köpenytere közötti hıátadási folyamat, átadási tényezıjének U H meghatározására.

A modell további részletes leírása Varga, hivatkozású cikkben megtalálható COMSOL Multiphysics modellezés menete A modellezés menetének elsı lépése a programban összegyőjtött különbözı jellegő folyamatok leírására alkalmas összefüggésekbıl a modellalkotáshoz szükséges egyenletek kiválasztása.

Második lépésben megalkotom a kívánt geometriai alakzatot. Ezután jön az egyenletekhez szükségek konstansok, ill. Definiálva a peremfeltételeket is, már csak a számolandó elemek milyenségét, mennyiségét és feloszlását kell megadni mesh és a numerikus megoldó algoritmust kiválasztani.

CFD szoftverek - CFD modellezés

A futtatás után az eredmények különbözı 2 ill. Paraméterek, elızetes számítások Az elsı lépés a modell készítéséhez a szükséges adatok összegyőjtése, illetve ezekbıl kiindulva az elızetes számítások elvégzése, melyek a modell egyenletek megoldásához szükségesek lesznek.

A paramétereket a késıbbi összehasonlítás kedvéért a már említett Varga, cikkbıl veszem. Ezáltal a saját megoldásom kap egy viszonyítási alapot, melynek a megközelítése a cél. A szükséges konstansok és összefüggések a Mellékletben szerepelnek.

Heterokatalitikus rendszerek CFD alapú. modellezése

Modell implementálása és megoldása A modellezés következı lépése a már említett dekomponálás, amely eredményét jelen esetben a 6. Ahogy említettem interaktív grafikus felület lehetıvé teszi különféle alakú és komplexitású objektum modelljének leképezését.

Ildió, Sipey Attila Pécsi Tudományegyetem, Pollac Mihály Műszai Kar, Műszai Informatia Összefoglaló Azon gőzáramhálózato modellezése és szimulációja, melyeben fázisváltozással járó étfázisú áramláso léphetne fel, még homogén modell özelítés esetében is meglehetősen nehezen ezelhető numerius problémá megoldását igényli. A hálózat modellezéséne, szimulációjána, a bemeneti adato megadásána és az eredménye megjelenítéséne feladatát több szoftveromponens együttesen látja el.

Az objektum létrehozásakor lehetıség van a szimmetria viszonyok figyelembevételével egyszerősíteni a megoldandó egyenletrendszer méretét és evvel csökkenteni a megoldáshoz szükséges idıt.